Tổng hợp các trường hợp thu hồi đất không được bồi thường

Việc Nhà nước thu hồi đất không phải trường hợp nào cũng được bồi thường. Vậy để muốn biết rõ hơn những trường hợp thu hồi đất không được bồi thường thì hãy đọc bài viết sau.

thu hồi đất

Không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận

Tuy nhiên với đất nông nghiệp đã được sử dụng trước ngày 01/07/2004 mà người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không có Giấy chứng nhận hoặc không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài ản khác gắn liền với đất theo quy định thì khi thu hồi đất được bồi thường đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng, diện tích được bồi thường này không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp.

Được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại

Căn cứ vào khoản 1 Điều 76 Luật đất đai 2013, các trường hợp thu hồi đất không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm:

 1. Đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất, trừ trường hợp đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân trong hạn mức.
 2. Đất được Nhà nước giao cho tổ chức thuộc trường hợp có thu tiền sử dụng đất nhưng được miễn tiền sử dụng đất.
 3. Đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm; đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê nhưng được miễn tiền thuê đất, trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thuê do thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng.
 4. Đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.
 5. Đất nhận khoán để sản xuất nông lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.

Đất được Nhà nước giao để quản lý

Nhà nước giao đất cho tổ chức hoặc cộng đồng dân cư quản lý, khi thu hồi đất sẽ không được bồi thường cụ thể:

 1. Đất được giao cho tổ chức quản lý.
 2. Đất được giao cho Chủ tịch UBND cấp xã quản lý sử dụng vào mục đích công cộng.
 3. Đất được giao cho cộng đồng dân cư quản lý.

Thu hồi đất do vi phạm pháp luật

 1. Sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm.
 2. Người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất.
 3. Đất được giao, cho thuê không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền.
 4. Đất không được chuyển nhượng, tặng cho theo quy định mà nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho.
 5. Đất được Nhà nước giao để quản lý mà để bị lấn, chiếm.
 6. Đất không được chuyển quyền sử dụng đất theo quy định mà người sử dụng đất do thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm.
 7. Người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà không chấp hành.
 8. Đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục; đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn 18 tháng liên tục; đất trồng rừng không được sử dụng trong thời hạn 24 tháng liên tục.
 9. Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng hoặc chậm tiến độ.

Do chấm dứt việc sử dụng đất, tự nguyện trả lại

 1. Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất; người sử dụng đất thuê của Nhà nước trả tiền thuê đất hàng năm bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất.
 2. Cá nhân sử dụng đất chết mà không có người thừa kế.
 3. Người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất.
 4. Đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn.

Từ khoá: thu hồi đất

Bài viết liên quan